دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه از وب سایت همیار دانشجو
کاملترین و بروزترین سایت در این زمینه

کلمات کلیدی

دانلود نمونه سوال تاریخ یونان وروم

نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی ۲

سوال استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی تضمینی

نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی ۱ پیام نور

پیک چهارم دبستان 95 با جواب

سوالات آشنایی با هنر فلزکاری

نمونه سوال آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب

هنر و تمدن اسلامی ۲

دانلود رایگان نمونه سوال هنر و تمدن پیام نور

سوالات رگرسیون ۲ با پاسخ

مدیریت مالی و حسابداری پروژه با جواب

زیست شناسی جانوری ۲ و آزمایشگاه با جواب

نمونه سوال زبان تخصصی (زیست شناسی گیاهی) با پاسخنامه

نمونه سوال آمار مقدماتی پیام نور با پاسخنامه

زمین شناسی زیرسطحی با پاسخنامه

سوالات زلزله شناسی با پاسخ

دانلود سوالات محاسبات آماری با کامپیوتر با پاسخ

سوالات زمین شناسی نفت رایگان

دانلود سوال کارگاه مقاله نویسی پیام نور

دانلود نمونه سوال متون نظم غنایی

سوال متون منتخب نثر ادبی – تعلیمی پیام نور

متون نظم ۳ قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق پیام نور

دانلود نمونه سوال آبهای زیرزمینی با جواب

دانلود سوالات زمین شناسی مهندسی با پاسخنامه

دانلود سوال زمین ساخت با پاسخ پیام نور

دانلود سوالات ژئوفیزیک با پاسخنامه جدید

دانلود نمونه سوال زمین شناسی اقتصادی با پاسخنامه

دانلود سوال زمین شناسی ایران با پاسخ

نمونه سوال فتوژئولوژی با پاسخ

نمونه سوال مدارهای الکتریکی ۲ با پاسخ

  • ۰
  • ۰

پرسشنامه فلات شغلی - دانلود پرسشنامه فلات شغلی - پرسشنامه فلات شغلی میلیمن


برای دانلود پرسشنامه اینجا کلیک نمایید


با تشکر از دوست عزیز و گرامی جناب اقای محمدی برای قرار دادن این پرسشنامه

هدف: شناسایی و ارزیابی فلات زدگی شغلی و گرایش به ترک خدمت


پرسشنامه استاندارد


فرمت ورد


منبع معتبر دارد


تعداد گویه ها: ۱۲ پرسش در دو بعد


روایی و پایایی دارد


پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه


دانلود پرسشنامه فلات شغلی بلافاصله بعد از خرید


قیمت پرسشنامه: ۲۹۰۰ هزار تومان


روش نمره گذاری


این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن بررسی فلات زدگی شغلی از ابعاد مختلف (فلات ساختاری،فلات محتوایی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:


عنوان کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم

امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 


این پرسشنامه دارای ۲ خرده مقیاس بوده که در جدول زیر سوالات مربوط به هر خرده مقیاس ارائه گردیده است:


خرده مقیاس سوالات مربوطه

فلات ساختاری ۶-۱

فلات محتوایی ۱۲-۷

 


برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر خرده مقیاس، امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن خرده مقیاس را با هم جمع نمائید. امتیازات بالاتر نشان دهنده فلات زدگی شغلی بالاتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.


روایی و پایایی


در پژوهش نامداری (۱۳۹۴) روایی محتوایی این مقیاس توسط نظر خبرگان و کارشناسان تایید گردیده است. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۱/۰ بدست آمده است.


پرسشنامه فلات شغلی - پرسشنامه ترم آخر21 فوریه 2016 ... دانلود پرسشنامه استاندارد در رشته های مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره،  تربیت بدنی و ... به همراه روایی و پایایی، شیوه نمره گذاری،تفسیر نتایج.

دانلود پرسشنامه فلات شغلی - محصولات فروشگاه پارسمدیردانلود پرسشنامه استاندارد فلات شغلی دارای روایی و پایایی.پرسشنامه فلات شغلی - فروشگاه فایل دانش آموزپرسشنامه فلات شغلی هدف: بررسیفلات زدگی شغلی از ابعاد مختلف (فلاتساختاری، فلاتمحتوایی) شیوه تکمیل: هر.

اثر فلاتزدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت با ملاحظه نقش میانجی ...جهت گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه فلات زدگی شغلی(میلیمن،1992)، تمایل به ترک  خدمت(کولاری،1984) و فرسودگی شغلی(ملچ- پاینز، 2005)، استفاده شد. روایی  محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و برای  پایایی پرسشنامه ها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که گویای پایایی  بالا و مطلوب ...فلات زدگی شغلی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایراناین پژوهش هدف بررسی تاثیر فلات زدگی شغلی بر نگرشهای شغلی کارکنان با نقش  میانجی انگیزش شغلی در صندوق کارآفرینی امید تهیه و تدوین شده است. جامعه آماری در  این تحقیق کارکنان صندوق کارآفرینی امید می باشد که حدود 1200 نفر می باشند.  برای جمع آوری داده های مورد جهت تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شد. ... نمایه ها:.

ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﯽ زدﮔﯽ ﻓﻼت ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻼت. زدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ. و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺑﯽ. ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧـﺮوج از. ﺧﺪﻣﺖ  ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ و از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ. اﺳﺖ .  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻼت. زدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و. ﯽﺑ. ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﯿﺎن.  355. ﻧﻔﺮ از ﮐﺎر. ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ زﯾﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣـﺎری و ﺗﺠﻤـﻊ.  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﻤﻪ ...بررسی رابطه ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و فلات زدگی شغلی بر ...ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ .. . ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻓﻼﺕ ﺯﺩﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ ﺳﻪ  ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺭﺩﻭﯾﮏ. ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻕ ( ﺳﺎﻝ:1393). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۷ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺎﺩﻗﻲ - ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ  .

تعیین پیامدهای فلات شغلی و تاثیر رفتار مرشدانه بر آن در شرکت مهمحقق ساخته رفتار مرشدانه با 25 گویه، پرسشنامه ترک خدمت بلودرن (1982) با 6  گویه ، پرسشنامه فلات. زدگی شغلی میلیمن (1992) با 12 گویه، پرسشنامه فرسودگی  شغلی مزلچ و جکسون (1981) با 22 گویه بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با  استفاده از نظرات استاد راهنما و تعدادی از اعضای جامعه. آماری تایید شد. ضریب پایایی  هر ...ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻼت ﺷﻐﻠﯽ در اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن - پژوهشگاه علوم انسانی29 ژوئن 2016 ... ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻼت ﺷﻐﻠﯽ ﺑـﺮ روی اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ زﻧـﺎن در. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه  اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ. در ﺑﺨﺶ ﺳﺘﺎدی ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ. 6.  ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . اﯾـﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻫـﺪف ﻧﯿـﺰ ﮐـﺎرﺑﺮدی. اﺳـﺖ . ﺟﻬـﺖ.  ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘﻔﺎده.

اصل مقاله (764 ) - فصلنامه علوم مدیریت ایرانجنسیت الفرلد در ادراک فلات زدگی شغلی تفاوت معناداری ایجاد نکرده است، اما سابقه  کار بیش تر و. ساعات طولانیتر کاری ... وجود، عامل انگیزه درونی، رابطه بین فلات  زدگی شغلی با تعهد عاطفی و دلبستگی به کار را تعدیل. کرده است. به عبارت .....  ۱۹۹۲( این پژوهش برای سنجش فلات زدگی ذهنی از پرسشنامه میلیمن. برای تعهد عاطفی  از ...  • ۹۶/۱۰/۲۵
  • rahim moradi

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی